Wat verandert er aan de PE Wft in 2019?

Wat verandert er aan de PE Wft in 2019?

Er worden veel vragen gesteld over de verandering van de permanente educatie Wft (PE Wft). Per 1 april 2019 is er een nieuwe PE periode ingegaan en wijzigt de vakbekwaamheidsbouwwerk. Wat gaat er precies veranderen in 2019?

Wat verandert er aan de PE Wft in 2019?

De belangrijkste drie wijzigingen in 2019 zijn als volgt:

  • De nieuwe PE periode start in 2019.
  • De toetstermen zijn gewijzigd.
  • Het vakbekwamheidsbouwwerk wijzigt in 2019.

Onderstaande worden deze drie onderwerpen verder toegelicht.

1.   De nieuwe PE periode start in 2019

De vorige periode van 2017 – 2019 is geëindigd per 1 april 2019. Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe PE periode gestart. De PE periode was 2 jaar en is met ingang van 2019 verlengd tot 3 jaar. Er is dus één jaar extra tijd om te voldoen aan de PE verplichting.

Heb je nog niet voldaan aan de PE verplichting dan het zijn dat je opnieuw het Wft diploma moet behalen. Informeer bij de gecertificeerde instelling naar de gestelde eisen!

 

2.   De toetstermen zijn gewijzigd.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) stelt jaarlijks de Wft-toetstermen op en past deze aan. Op 4 oktober jl. heeft het CDFD het advies voor de Wft Ontwikkelingen 2019 aangeboden aan het ministerie van Financiën.

Een belangrijke wijziging is dat per 1 april 2019 de beroepskwalificatie ‘adviseur’ is komen te vervallen. Dit betekent dat het Wft basis PE is komen te vervallen. De wijzigingen ten aanzien van Wft basis blijven wel onderdeel van de andere PE-examen.

De ontwikkelingen op gebied van de initiële examen en PE examen worden verder verwerkt in de examens vanaf 2019. Dit zijn onder andere wijzigingen op gebied van kredietbeheer, Wft schade particulier (samenloop) en het klantspecifiek adviseren bij Wft hypothecair krediet.

In de loop van 2019 volgt er nieuwe studiemateriaal voor de verschillende modules.

3.      Het vakbekwaamheidsbouwwerk wijzigt

In opdracht van de Minister heeft het CFDF een onderzoek uitgevoerd naar de actualiteit van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Dit heeft een aantal wijzigingen tot gevolg gehad.

  • De module basis niet langer een beroepskwalificatie maar slechts een “module basis”. Het examen zal daarom nog wel van belang zijn.
  • Een verplaatsing van het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen zal vanaf 2019 onder de module pensioen vallen.
  • De module Wft Hypothecair krediet wordt uitgebreid met eind- en toetstermen van Wft consumptief krediet. Dit betreft de eind- en toetstermen.
  • De kredietverzekeringen zal vallen onder de vrijstellingsregeling Wft.

Laat je goed informeren welke situatie voor jou van toepassing is. Volg de juiste modules en maak gebruik van actueel lesmateriaal.

Zorgplicht wft adviseur
Zorgplicht wft adviseur

In de Van Nelle Fabriek was een uiteenzetting door drie advocaten over “leren van Kifid-uitspraken”.  Robin van Beem, advocaat, gaf meer uitleg over Kifid-uitspraken bij de am:dag.  Volgens hem is zorgplicht niet zo ingewikkeld maar heeft men alleen wat gezond verstand nodig in plaats van een lijstje eisen die men dient af te vinken. Sinds vandaag is er een online databank op amweb waar juridische specialisten meer uitleg geven bij Kifid-uitspraken zoals o.a. over zorgplicht wft adviseur

Gebrek in communicatie is de grote boosdoener tussen wft adviseur en klant

Robin van Beem van de polis advocaten heeft de Kifid-uitspraken ontleed en kwam tot de vaststelling dat meer en meer Kifid-uitspraken betrekking hadden op de zorgplicht wft basis adviseur. Er is een gebrek in communicatie tussen klant en financieel adviseur wat betreft waar de klant recht op heeft en wat hij niet heeft gekregen. Dus de informatie die de klant dient te ontvangen is een zorgplicht wft adviseur.

Eén van de belangrijkste voorbeelden van de zorgplicht wft adviseur is de zaak over de dalende ORV-premies (Kifid 2018-339) waarin de adviseur de klant moet informeren over dalende ORV-premies. Hoe de adviseur dan moet beloond worden is niet belangrijk.

 

Wezenlijke wijziging

Volgens advocaat van Beem is er geen plicht om de klant te informeren over dalende prijzen volgens het civiele recht voor het informeren van consumenten. Klanten moet men adviseren over wezenlijke wijzigingen en dat wil zeggen als er inhoudelijk iets wijzigt. Daling van premies is geen inhoudelijke wijziging. De zorgplicht van de wtf adviseur bestaat er in de klant verplicht te informeren en niet te adviseren.

Bij de dalende rente bij consumptief krediet (Kifid 2018-641) is er volgens van Beem geen nazorgplicht want de klant had een variabele rente wat betekent dat de rente kan wijzigingen.
  

Commercieel contactmoment

De zorgplicht wtf adviseur kan nazorg voorzien. De nazorg is belangrijk voor een commercieel contactmoment, ook al is het geen verplichting. Een goed advies geven is ook niet gelijk aan een goedkoop advies. Volgens de Wtf dient men een passend advies te geven aan de klant. Bij een passend advies dient men het klantenprofiel op te maken en de wensen van de klant te respecteren.
Als de klant dan toch voor de goedkope oplossing kiest en dit dan het best passende advies is voor wat hem betreft.

Verbod op winstcommissie in volmacht staat niet in de Wft

Een advies dient schriftelijk uiteengezet te zijn maar in de praktijk wordt er nog te veel afgevinkt en weinig gemotiveerd.
Bij veel zaken ontbreekt de motivering waarom men dit advies verstrekt. Beter dit onmiddellijk in het advies te vermelden zodat veel problemen kunnen worden vermeden.
Wat men juist volgens AFM moet bieden, is niet echt duidelijk. Het kan verschillend worden geïnterpreteerd worden. Zo wordt er op de volmachtmarkt gezegd dat winstcommissie is verboden maar dat wordt niet vermeld in de Wtf. Het is een interpretatie van wat AFM heeft gezegd.

 

Wft adviseur regelmatig contact geen problemen

Conclusie is da zorgplicht wft adviseur ten aanzien van de klant niet zo ingewikkeld is, aangezien men regelmatig contact heeft met de klant, en dat men met gezond verstand de klant benaderd of een advies verstrekt. Dit om te vermijden dat er achteraf problemen zouden zijn. Deze problemen ontstaan meestal door een gebrek in communicatie.

 

 

De tarieven van het wft-examen gaan dalen

De tarieven van het wft-examen gaan dalen

Ondanks dan de minister van Financiën vorig jaar anders suggereerde, zullen de leges voor het examen Wft (Wet op het Financieel Toezicht) volgend jaar toch dalen. In de huidige PE-periode (Periodiek Examen) bedragen de leges € 67,-. Dit zal vanaf april 2019 € 60,- worden. Enkel voor de bijzondere examens zal er een hoger tarief ingevoerd worden van € 80,-. Deze prijsdaling is een verrassing omdat de minister vorig jaar aankondigde, de verleende subsidie van € 400.000,- die het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) ontvangt, stop te zetten. Dit zal ook daadwerkelijk gebeuren, maar de prijsverlaging is mede mogelijk gemaakt omdat DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) minder uitvoeringskosten hoeft te maken. De PE-examens vallen onder de verantwoordelijkheid van de beide organisaties CDFD en DUO.

 

Aantal examens per jaar

In de overgangsperiode voor de eerste PE-periode, dat liep van 2014 tot 2016 bedroegen de examenleges nog maar € 46,-. Dit bleek veel te laag, want het was niet kostendekkend, met een tekort van bijna twee miljoen tot gevolg. In de daaropvolgende en huidige PE-periode zijn de leges dan ook verhoogd naar € 67,-. Vanaf de nieuwe PE-periode die op 1 april 2019 aanvangt en tot 31 maart 2022 duurt, zal dit dus verlaagd worden naar € 60,-. Om het examen voor Wft kostendekkend te maken zullen er jaarlijks 70.000 – 80.000 Wft examens afgelegd moeten worden.

 

Bijzonder examen

Het bijzonder examen geldt voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van een diploma voor Wft, maar na 31 maart 2019 nog niet geslaagd zijn voor het PE-examen en daardoor hun bevoegdheid verliezen. Zij kunnen een bijzonder examen afleggen en na het behalen hiervan krijgen zij hun bevoegdheid weer terug. Voor deze examens geldt een verhoogd legestarief van € 80,-. Dit tarief is verklaarbaar, doordat de uitvoeringskosten in tegenstelling tot de andere examens hoger zijn. De kosten zullen naar verwachting € 12.000,- bedragen voor het verwachte aantal van 150 bijzondere examens.

 

 

 

Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Het is volgens de wet niet toegestaan dat een Wft basis adviseur het burgerservicenummer van hun klanten in de administratie verwerkt. Volgens de minister van Financiën is er geen noodzaak om een BSN nummer op te nemen in de registraties bij de werkzaamheden van een financieel adviseur. De Contactgroep Automatisering krijgt na hun verzoek het antwoord van de minister van Financiën dat er geen democratische noodzaak is om het BSN te verwerken. De contactgroep is ontsteld door het antwoord van de minister.

 

De Contactgroep Automatisering  heeft een verzoek ingediend bij de Minister om de Wet op het Financieel Toezicht aan te passen, waardoor het een financieel Wft adviseur mogelijk maakt om het BSN van de cliënten te mogen verwerken. Op basis van Artikel 87 van de Algemene Gegevensbescherming is het verwerken van het BSN verboden op moment dat er een wettelijke grondslag niet van toepassing is. Uit de reactie van de Minister blijkt dat een Wft adviseur geen wettelijke grondslag heeft en deze er op korte termijn ook niet zal komen.

 

Publieke domein

Het verwerken van het BSN komt toe aan private instellingen en is verder alleen toegestaan in specifieke gevallen. Ook als de cliënten toestemming verstrekken aan de Wft adviseur is het niet toegestaan om het BSN te verwerken.

Praktisch onwerkbaar

Volgens de Contactgroep Automatisering is het in de praktijk nagenoeg onwerkbaar om geen BSN te verwerken. Er zijn binnen de processen van consumenten en geldverstrekker een vereiste om het BSN te verwerken, waardoor acceptatieprocessen niet uitgevoerd of ernstig vertraagd kunnen worden. Of dit een kwestie is van de geldverstrekkers dat ze niet willen aanpassen of dat het op korte termijn gewoon niet mogelijk is, doet de Contactgroep Automatisering geen uitspraak.Grote gevolgen

Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering, geeft aan dat de gevolgen groot zijn voor de financieel adviseur. Er zijn vele documenten die een geldverstrekker vraagt om te verwerken in het acceptatieproces, waarop de BSN’s vermeld staan. Denk daarbij aan het salarisstrookje, aanvraagformulieren, overdrachtsakten en vele andere documenten. Het gebruik van deze documenten is derhalve in het kader van de AVG niet toegestaan. Of de cliënt zal de BSN moeten doorhalen, voorafgaand aan het overhandigen.

Vervolggesprek – Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Een vervolggesprek is noodzakelijk om de standpunten helder te krijgen. Er is geen belang van de consument gediend bij het niet verwerken van de BSN. In de praktijk levert dit veel problemen op.
Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk